MR

Een Medezeggenschapsraad is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Op iedere school is een Medezeggenschapsraad. Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: zorgverbreding, vorm van onderwijs, personeelsbeleid, financiën, etc. De Medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak. Zij bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daarop haar advies of instemming. Ook brengt de Medezeggenschapsraad onderwerpen ter sprake of neemt initiatieven die de school aan gaan en/of het onderwijs ten goede komen.

Jaarlijks vergadert de Medezeggenschapsraad een aantal keren met de directeur.  Vanuit de Medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeelsleden afgevaardigd worden naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van WSKO. De GMR geeft haar advies over of instemming met voorstellen tot beleid op bovenschools niveau. WSKO is verplicht beleidsveranderingen voor te leggen aan de GMR.

Onze Medezeggenschapsraad bestaat uit zes personen, drie ouders en drie personeelsleden. Dit zijn:

Leerkrachten:

Diny v.d. Lingen, Grada vd. Burg

Ouders:

Ben Westerveld, Richard Kleefman en Jolanda Kostense

De Medezeggenschapsraad is te bereiken via mr@aventurijn.wsko.nl.

 

Nieuwe MR leden gezocht

Ouders gezocht voor de Medezeggenschapsraad!


De Medezeggenschapsraad van De Aventurijn is op zoek naar nieuwe leden; ouders die zin en tijd hebben om mee te denken over en invloed uit te oefenen op het reilen en zeilen van onze school. De kinderen van de ouders die nu in de MR zitten gaan in de komende twee jaar een voor een door naar het voortgezet onderwijs. Deze ouders treden dan af als MR-lid. Daarom is de MR op zoek naar ouders die het stokje over willen nemen; ouders met kinderen die nog een aantal jaren op school zitten. De MR bestaat uit ouders en personeelsleden van de school en vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Er wordt over zeer diverse onderwerpen gesproken zoals de kwaliteit van het onderwijs, de lestijden, de identiteit van onze school, het formatieplan, de schoolgids en de jaarbegroting.


Waarom de MR?
Lid zijn van de MR biedt je een unieke kans om in de keuken van de school rond te kijken. Dat is niet alleen leuk en leerzaam, maar ook noodzakelijk. Want de kwaliteit van het onderwijs op school is sterk afhankelijk van de wijze waarop ouders, leerlingen, leerkrachten en de directie met elkaar omgaan. Nu is het niet zo dat je als MR lid het complete beleid van de school kunt bepalen. Sommige onderwerpen, zoals lestijden of de schoolgids, stelt de MR met de directeur vast. Maar voor andere onderwerpen, bijvoorbeeld wetswijzigingen of een nieuwe onderwijs-cao, geldt dat die gewoonweg doorgevoerd moeten worden. In die gevallen kan de MR wel een belangrijke bijdrage leveren aan de wijze waarop een en ander wordt ingevoerd. Bovendien ben je als MR-lid een aanspreekpunt voor de ouders. Je krijgt de mogelijkheid om zaken die onder de ouders leven, op school bespreekbaar te maken. Dit alles om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en ervoor te zorgen dat de Aventurijn een goede en superleuke school blijft!


Interesse?
Wilt je je aanmelden voor de MR? Stuur dan voor 1 maart 2018 een mailtje naar mr@aventurijn.wsko.nl. Uiteraard is het mogelijk een MR-vergadering bij te wonen. Onze eerstvolgende vergadering is op donderdag 5 april om 20.00 uur. Heb je interesse? Of heb je eerst nog wat vragen? Laat het ons gerust weten. Wij hopen op veel aanmeldingen!


Meer informatie
Meer informatie over bijvoorbeeld het doel van de MR, de samenstelling en de bevoegdheden van de MR, het verschil tussen de MR en de ouderraad en met wie de MR overlegt, is te vinden in de bijlage.


Met vriendelijke groet,


de leden van de Medezeggenschapsraad,
Personeel: Diny, Eveline, Marilyn
Ouders: Ben, Marije, Tomas Download

Jaarverslag 2016 - 2017

Klik hier voor het jaarverslag van het schooljaar 2016-2017 Download

Jaarverslag 2015-2016

Klik hier voor het jaarverslag van het schooljaar 2015-2016 Download

Jaarverslag 2014-2015

Klik hier voor het jaarverslag van het schooljaar 2014-2015 Download