MR

Een Medezeggenschapsraad is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Op iedere school is een Medezeggenschapsraad. Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: zorgverbreding, vorm van onderwijs, personeelsbeleid, financiën, etc. De Medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak. Zij bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daarop haar advies of instemming. Ook brengt de Medezeggenschapsraad onderwerpen ter sprake of neemt initiatieven die de school aan gaan en/of het onderwijs ten goede komen.

Jaarlijks vergadert de Medezeggenschapsraad een aantal keren met de directeur.  Vanuit de Medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeelsleden afgevaardigd worden naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van WSKO. De GMR geeft haar advies over of instemming met voorstellen tot beleid op bovenschools niveau. WSKO is verplicht beleidsveranderingen voor te leggen aan de GMR.

Onze Medezeggenschapsraad bestaat uit zes personen, drie ouders en drie personeelsleden. Dit zijn:

Leerkrachten:

Diny v.d. Lingen, Grada vd. Burg

Ouders:

Richard Kleefman, Genevieve Batist en Anita Alleblas

De Medezeggenschapsraad is te bereiken via mr@aventurijn.wsko.nl.

 

Jaarverslag 2019-2020

Klik hier voor het verslag

Jaarverslag 2016 - 2017

Klik hier voor het jaarverslag van het schooljaar 2016-2017 Download

Jaarverslag 2015-2016

Klik hier voor het jaarverslag van het schooljaar 2015-2016 Download

Jaarverslag 2014-2015

Klik hier voor het jaarverslag van het schooljaar 2014-2015 Download