Medezeggenschapsraad

Een Medezeggenschapsraad is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Op iedere school is een Medezeggenschapsraad. Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: zorgverbreding, vorm van onderwijs, personeelsbeleid, financiën, etc. De Medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak. Zij bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daarop haar advies of instemming. Ook brengt de Medezeggenschapsraad onderwerpen ter sprake of neemt initiatieven die de school aan gaan en/of het onderwijs ten goede komen. Jaarlijks vergadert de Medezeggenschapsraad een aantal keren met de directeur.


Vanuit de Medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeelsleden afgevaardigd worden naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van WSKO. De GMR geeft haar advies over of instemming met voorstellen tot beleid op bovenschools niveau. WSKO is verplicht beleidsveranderingen voor te leggen aan de GMR.

De Medezeggenschapsraad is onder andere te bereiken via aventurijn.mr@wsko.eu.


Onze Medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit vijf personen, drie ouders en twee personeelsleden.

Leden MR

Leerkrachten
Diny v.d. Lingen (secretaris)
Grada v.d. Burg

Ouders
Genevieve Batist (voorzitter)
Richard Kleefman
Anita Alleblas